پايگاه اطلاع رسانی   |   نــوا و نمــا   |   پخش زنــده • مراســم پیشـواز مـاه محّــرم

  سخنران : حجّت الاسلام مهدی شجاعی
  ذکــر مـصیبت و عـــــزاداری توسـط :
  کــربلایی محمّد حسیـن حمّــامی زاده
  کــربلایی رضـــــــا عــــــامـــــری
  پنجشنبـه ۱۵ شـهریور ۹۷ | از سـاعت ۲۰
  خیابان شهیـد بهشتی | کوچه شماره ۲۷
  حسینیــه شهــداء شـــهر اختیــارآبـاد

  "مراسم بصورت زنده پخش میشود"